:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Dział Świadczeń Rodzinnych artykuł wyświetlony 1815 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2015-04-08 12:42

Działania wobec dłużników alimentacyjnych:

podejmowane są w przypadku:
- złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej.

dotyczą:

1. ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej, zawodowej, zdrowotnej dłużnika alimentacyjnego oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej (tzw. wywiad alimentacyjny) celem przekazania ww. informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji komornikowi sądowemu,

2. podejmowania działań w celu aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, w tym - zobowiązania dłużnika do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny
albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny,

3. w przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego, odmowy zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący prawy oraz odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odmowy wykonania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych:
- wydania decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego,
- skierowania wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika,

4. przygotowania wniosków do starosty o zwrot dłużnikowi prawa jazdy, w przypadku gdy:
- dłużnik umożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, złoży oświadczenie majątkowe, podejmie pracę, zarejestruje się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, podejmie pracę albo inną formę aktywizacji zawodowej zaproponowaną przez Urząd Pracy oraz potwierdzenia, że dłużnik przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów,
- nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych :
1. informuje Sąd o bezczynności lub wszelkich przejawach opieszałości komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne,
2. informuje komornika sądowego oraz organ właściwy wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz ich efektach,
3. przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego,
4. w sprawach o roszczenia alimentacyjne może wytaczać powództwa na rzecz obywateli.
5. przekazuje powiatowemu urzędowi pracy informację o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego lub o ustaniu potrzeby aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
5. informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.


+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2013-08-22 14:11 dodanie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok
2 2015-02-11 10:00 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2015-04-08 12:42 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok