:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Przetargi artykuł wyświetlony 1507 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2007-01-30 12:10

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług księgowych, na potrzeby projektu pt. „Aktywność popłaca – wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług księgowych, na potrzeby projektu pt. „Aktywność popłaca – wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, w ramach Działania 1.5., Schematu a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
_____________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu


1. Informacje o Zamawiającym:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. K. Miarki 11
43-300 Bielsko – Biała

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.bip.wizja.net
katarzyna_suchy@bielsko.biala.pl
Strona internetowa: www.mops.bip.wizja.net
Numer telefonu: 033 4995661
Numer faxu: 033 4995652
Godziny urzędowania: Pn – Pt 7:30 15:30
Wt 8:00 - 16:00

2. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z zm.)

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Ośrodka, w Dziale Administracji przy u. K. Miarki 11 (III piętro, pokój 307) w godzinach 730 - 1500.
Zamawiający przekazuje specyfikację oferentom nieodpłatnie.

Ponadto SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mops.bip.wizja.net

4. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi księgowe na potrzeby projektu pt. „Aktywność popłaca – wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w ramach Działania 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schematu a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Miasta Bielska-Białej.
2. Zakres usług księgowych obejmuje:
a) prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczenia finansowego w/w projektu,
b) wypełnianie wniosków beneficjenta o płatność wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206, z późń. zm.)
c) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej budżetu projektu,
d) sporządzanie sprawozdawczości finansowej projektu,
e) współpracę i wykonywanie zaleceń Departamentu Wdrażania EFS przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Instytucji Wdrażającej oraz Głównego Księgowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
3. Usługi księgowe prowadzone będą w ramach zawartej umowy zlecenia z osobą fizyczną.
4. Usługi księgowe będą wykonywane w siedzibie MOPS, przy ul. Karola Miarki 11 lub w Biurze Projektu, przy ul. Piastowskiej 4 w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Łączna ilość godzin pracy w trakcie realizacji projektu wynosi 300 godzin.
5. Od kandydata wykonującego usługi księgowe w projekcie oczekuje się spełnienia następujących kryteriów:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
- posiadanie wykształcenia średniego ekonomicznego,
- posiadania doświadczenia w pracy sektorze finansów publicznych minimum 4 lata.
6. Oczekiwania stawiane kandydatom na wykonanie usług księgowych:
a. znajomość metodologii przygotowania wniosku beneficjenta o płatność oraz dokumentacji finansowo-księgowej,
b. znajomość Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 oraz zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego,
c. znajomość środowiska MS Windows 98.

Kod CPV - 74121100-4
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 PZP.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia - od 1 lutego 2007r. do 31 marca 2008r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełnią warunki zawarte w art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 PZP
3) Dostarczą inne dokumenty szczegółowo opisane w SIWZ

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymogami SIWZ.

8. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wybór przeprowadzony będzie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

1) Cena brutto za 1 godzinę usług księgowych – waga - 30% (pkt.)


Cena =


cena oferowana minimalna brutto _________________________________ x 30

cena badanej oferty bruttoWynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: cena.


2) Doświadczenie w realizacji usług księgowych - waga 70% (pkt)


Doświadczenie =
doświadczenie przedstawione w badanej ofercie
__________________________________________ x 70
najdłuższe doświadczenie

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: doświadczenie w realizacji usług księgowych.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, czyli uzyska największą ilość punktów.

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: MOPS Bielsko-Biała, ul. K. Miarki 11, w Dziale Administracji (III piętro, pokój 307) do dnia 22 stycznia 2007r. do godz. 12:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2007r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój 100 (I piętro).

11. Termin związania ofertą

1) Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o aukcji elektronicznej

Zamawiający nie zamierza przeprowadzać aukcji elektronicznej.


Lista załączników do artykułu :

  informacja_o_wyborze_oferty.doc 20.5 KB
  siwz_usugi_ksiegowe.doc 188 KB

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-01-12 22:01 dodanie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok
2 2007-01-30 12:10 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2007-04-25 13:31 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2007-04-25 13:31 usunięcie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok