Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Zespół d/s Pomocy Instytucjonalnej (Dz. Profilaktyki Społecznej)

dodane dnia 2013-02-14 14:26 przez , zatwierdzone przez

wersja archiwalna

ZAKRES ZADAŃ


Zajmuje się kompleksową obsługą zadania dotyczącego kierowania mieszkańców naszej gminy do domów pomocy społecznej (dps) i umieszczania w dps mieszkańców innych gmin, kierowania do środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi o charakterze stacjonarnym i półstacjonarnym, udziela specjalistycznego poradnictwa w tym zakresie.
Przygotowuje również decyzje administracyjne w zakresie przyznania osobom i rodzinom pomocy w formie min.: schronienia w Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn, w Domu dla Bezdomnych i w mieszkaniach przejściowych, rotacyjnych, chronionych oraz lokalach do remontu.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ


Od 1 stycznia 2004r. nastąpiły istotne zmiany w ustawie o pomocy społecznej w zakresie kierowania osób do domów pomocy społecznej, umieszczania w nich i ustalania opłaty za pobyt, wprowadzone ustawą z dnia 17.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej obowiązującą od dnia 1 maja 2004 roku. Natomiast rodzaj niezbędnych dokumentów określa w dalszym ciągu Rozporządzenie MPiPS z dnia 15.09.2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.z 2000r., nr 82, poz. 929 z późn. zmianami).

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy (art. 17 ust. 1 pkt 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu według zasad określonych w art. 60-64 cyt. ustawy od 1 stycznia 2004 roku należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Nowe przepisy regulują głównie zasady wnoszenia opłaty za pobyt w dps, finansowania Domów i przyznawania na ten cel dotacji celowych z budżetu państwa. Zgodnie z art. 87 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotacja przysługuje powiatowi, który prowadzi lub zleca prowadzenie domu, w którym przebywają mieszkańcy przyjęci do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004r., a także powiatowi, który przyjmie do domu osoby ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Oznacza to, iż wszystkie osoby kierowane do domów po 1 stycznia 2004r. (dotyczy to również osób zakwalifikowanych na kolejkę do końca 2003r.) ponoszą opłatę na nowych zasadach, w myśl których pobyt w domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania a obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w dps są w kolejności: mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu, małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej, oraz gmina, z której osoba została skierowana do dps – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu i rodzinę.

Zgodnie z nowym stanem prawnym Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej:

· kieruje do dps mieszkańców naszego miasta
· w sytuacji wolnych miejsc umieszcza mieszkańców miasta w 4 powiatowych domach prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała będące na prawach powiatu grodzkiego oraz mieszkańców innych gmin skierowanych do tych domów a w sytuacji braku wolnych miejsc powiadamia te osoby o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie.W tym zakresie do jego kompetencji należy wydanie decyzji o skierowaniu mieszkańca miasta do każdego ponadlokalnego domu pomocy społecznej określonego typu, ustalającej opłatę za jego pobyt i zawieranie umów z członkami rodziny obowiązanymi do wnoszenia opłaty oraz decyzji o umieszczeniu w dps.

Kto może ubiegać się o umieszczenie w dps?


Zgodnie z zapisem art. 54 prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osobę o której mowa wyżej, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:


1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie;
6) osób niepełnosprawnych fizycznie
.

Miasto Bielsko-Biała będące miastem na prawach powiatu grodzkiego prowadzi cztery domy całodobowej opieki i to do niżej wymienionych domów w głównej mierze kieruje swoich mieszkańców.TRYB KIEROWANIA I PRZYJMOWANIA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ
O UMIESZCZENIE W DOMU


Zadaniem ośrodka pomocy społecznej w omawianym zakresie jest skompletowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej dotyczącej skierowania do dps i ustalenia opłaty za pobyt.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.09.2000r. do domu kieruje się na podstawie /§ 17 ust. 1/:

1. Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu – za jej zgodą albo jej przedstawiciela ustawowego – wniosku innej osoby fizycznej lub prawnej oraz ośrodka pomocy społecznej.
2. Wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego w ciągu 14 dni /licząc od daty złożenia wniosku/ przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do domu w celu ustalenia jej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Dotyczy to również osób zobowiązanych z mocy ustawy o pomocy społecznej do alimentacji na rzecz w/w osoby /małżonek, zstępni przed wstępnymi/. Wywiad środowiskowy powinien zawierać pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania tej osoby przez rodzinę i gminę.
3. Opinii ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, dotyczącej stopnia sprawności tej osoby.
4. Decyzji o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji dołącza się zgodę osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty oraz na ewentualne potrącanie jej z zasiłku stałego przez ośrodek pomocy społecznej.
5. Decyzji organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury; do decyzji dołącza się zgodę osoby ubiegającej się o skierowanie do domu na ponoszenie opłaty oraz na jej potrącenie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno lub rentowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty, dochodu dziecka, w przypadku gdy opłatę ponosić będzie opiekun prawny. lub przedstawiciela ustawowego.
7. Zaświadczenia o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Dodatkowo dołącza się :

8. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza zakładu opieki zdrowotnej, o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie. Można dołączyć wypisy z leczenia szpitalnego.
9. Zaświadczenie psychologa w wypadku wystąpienia upośledzenia umysłowego u osoby ubiegającej się o skierowanie do domu.
10. Zaświadczenie lekarza psychiatry zaświadczenie wydaje lekarz psychiatra dla osoby chorej psychicznie ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społeczne.
11. Kwestionariusz osobowy określający szczegółowo stopień sprawności i samodzielności osoby ubiegającej się o skierowanie.
12. W przypadku dzieci kierowanych do dps dodatkowo: wyciąg aktu urodzenia, zobowiązania rodziców do ponoszenia opłat za pobyt dziecka, kserokopia książeczki zdrowia z wpisami o szczepieniach – zwłaszcza u małych dzieci
Dodatkowo:
W myśl cyt. wyżej Rozporządzenia MPiPS
· § 17 ust. 2 w przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa wyżej /od pkt 2/. Dokumenty te jednak powinny zostać skompletowane w terminie 3 miesięcy od daty wydania decyzji o skierowaniu do domu.
· § 22 w nagłych przypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie do domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.


KIEROWANIE DO DPS OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE LUB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO.


Postępowanie związane z kierowaniem do DPS osób chorych psychicznie reguluje ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111 z 1994 r. poz. 535 ze zm.), a w sposób szczegółowy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31.10.1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo.

Zgodnie z art. 38 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osoba, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, może być za jej zgodą lub zgodą jej przedstawiciela ustawowego przyjęta do domu pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 39 ust. 1. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 38 lub przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na przyjęcie jej do domu pomocy społecznej, a brak opieki zagraża życiu tej osoby, organ do spraw pomocy społecznej może wystąpić do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania tej osoby z wnioskiem o przyjęcie do domu pomocy społecznej bez jej zgody. Z wnioskiem takim może również wystąpić kierownik szpitala psychiatrycznego, w którym osoba przebywa.
Jeżeli osoba wymagająca skierowania do domu pomocy społecznej ze względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia na to zgody, o jej skierowaniu do domu pomocy społecznej orzeka sąd opiekuńczy.
W stosunku do mieszkańców Bielska-Białej powyższe wnioski należy kierować na adres: Sąd Rejonowy, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich, Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 22 .
Wniosek przesyłany do sądu o przyjęcie osoby do domu pomocy społecznej bez jej zgody powinien zawierać uzasadnienie okoliczności, które za tym przyjęciem przemawiają. Nie jest konieczne dołączanie do wniosku aktualnego zaświadczenia lekarza psychiatry o stanie zdrowia osoby.
Do czasu wydania przez sąd opiekuńczy orzeczenia o przyjęciu w/ wym. osoby do DPS, MOPS zapewnia jej usługi opiekuńcze.
Jeżeli zachodzi taka konieczność przy wykonywaniu orzeczenia sądu o przyjęciu do DPS stosuje się środki przymusu bezpośredniego. Jeżeli osoba jest umieszczana w DPS na wniosek MOPS, to przy wykonywaniu czynności związanych z przymusem powinien być obecny pracownik tut. Ośrodka. W przypadku osoby samotnej konieczne jest porozumienie się MOPS z policją w celu zabezpieczenia mienia tej osoby do czasu ustanowienia kuratora.
Z dotychczasowej praktyki wynika, że na podstawie prawomocnego postanowienia sądu osoby chore psychicznie są umieszczane zarówno w domach pomocy społecznej, jak i w zakładach opiekuńczo-leczniczych o właściwym profilu.

Kto i w jakiej sytuacji może być zwolniony z opłaty za pobyt w dps?


Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej zgodnie z art. 64 ustawy o pomocy społecznej
można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:
1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
2) występują uzasadnione okoliczności, a zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć w rodzinie, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko

art. 63 ust. 1 Mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

art. 63 ust. 2 Za małoletniego mieszkańca domu nie wnosi się opłat z jego dochodu i dochodu osób obowiązanych do wnoszenia opłaty w okresie jego nieobecności nieprzekraczającej 70 dni w roku kalendarzowym, jeżeli w tym czasie przebywa w domu rodzinnym.


ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW


Wnioski osób wraz z kompletem dokumentów rozpatruje Komisja Kwalifikująca MOPS - powołana w sierpniu 2001 roku – i podejmuje decyzje o skierowaniu osoby do dps odpowiedniego typu bądź odmowie skierowania do dps. W 2003 roku Komisja podczas 31 posiedzeń rozpatrzyła 285 wniosków z tego 162 – pozytywnie a 58 wniosków – negatywnie. Do końca czerwca br. Komisja /w nowym stanie prawnym / podczas 11 posiedzeń rozpatrzyła 96 wniosków z tego 51 osób zostało skierowanych do dps odpowiedniego typu a 24 osoby już przyjęto, 18-u osobom odmówiono tej formy pomocy. Prowadzona jest kolejka osób oczekujących na umieszczenie w dps oraz stała ewidencja wniosków i wydawanych decyzji.

W roku ubiegłym zdecydowanie najwięcej, bo 57 osób skierowanych zostało do domów przeznaczonych dla osób przewlekle somatycznie chorych (48) i terminalnie chorych (8). Osobom tym z trudem udawało się zorganizować odpowiednią opiekę i pielęgnację w wymiarze całodobowym w miejscu zamieszkania (zob. tab. Nr 2). Spośród 116 osób skierowanych do Domów stałego i okresowego pobytu 24 osoby trafiły do Domów wprost z Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego w Bielsku-Białej, ul. E. Plater 17, 1 z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Zatorze, 16 wprost z oddziałów szpitalnych, 14 z innych placówek tj.: Dom dla Bezdomnych, Noclegownia, POIK, 34 osoby przed przyjęciem do dps objęte były pomocą w formie usług opiekuńczych (zob. tab. 4).
Ośrodek ściśle współpracuje z Zakładami Pielegnacyjno-Opiekuńczymi (zwłaszcza bielskim ZPO) i innymi tego typu placówkami, również z bielskimi szpitalami, z lekarzami Publicznych i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz z Domowym Hospicjum św. Kamila, systematycznie poszerzając bazę danych służącą wszystkim zainteresowanym stronom.
Spośród 116 osób skierowanych do domów pomocy społecznej w ubiegłym roku zdecydowana większość, bo 78 to kobiety, mężczyzn 27 i 11 dzieci (zob. tab. Nr 4).
W 2003 roku skierowano 15 osób w wieku od 90-97 r.ż, 36 – od 80-89 r.ż., 32 – od 70-79 r. ż., 15 – od 60-69 r.ż., 11 – od 50-59 r.ż., 5 od 40-49r.ż. i 2 od 30-39r.ż. Średnia wieku skierowanych wyniosła ~74 lata. Wśród najmłodszych były osoby zaburzone psychicznie, terminalnie i obłożnie chore, ze stwardnieniem rozsianym. Należy zauważyć, iż według danych statystycznych w Polsce wzrasta odsetek ludzi starych. Jak widać z danych podanych wyżej w tym roku zdecydowanie najwięcej kierowano do dps ludzi w wieku określanym jako późna starość (powyżej 75 r.ż.).
W 2003 roku 58 osobom odmówiono umieszczenia w domu pomocy społecznej. Odmowy dotyczyły osób posiadających rodzinę (1 i więcej dzieci), osób jeszcze sprawnych i zdolnych do samodzielnej egzystencji, posiadających własne zasoby i mogących przy pomocy tut. MOPS w formie usług opiekuńczych pozostać w środowisku zamieszkania. W przypadku wydania decyzji odmownej MOPS proponował osobom i rodzinom alternatywne rozwiązania. Praca socjalna wobec tych osób i rodzin polegała na wskazaniu innych form wsparcia środowiskowego, które pozwoliłyby osobom pozostanie w miejscu zamieszkania przy jednoczesnym objęciu ich pomocą w formie usług opiekuńczych świadczonych przez tutejszy MOPS, prywatne agencje opiekuńcze, czy też korzystanie z form dziennego pobytu w odpowiednich placówkach.
Zdecydowanie w najtrudniejszej sytuacji były i są nadal osoby przewlekle psychicznie chore. Do tego typu domów oczekuje najwięcej osób a przybliżone terminy przyjęcia określane są na lata 2005-2010 rok. W 2003 roku udało się skierować zaledwie 4 osoby przewlekle psychicznie chore a na umieszczenie oczekuje aktualnie jeszcze 13 osób (niektóre z nich oczekują od 99/00/01/02r.). Część z tych osób przebywa w oddziałach szpitali psychiatrycznych bądź w zakładach opiekuńczo-leczniczych, część objęta jest pomocą w formie specjalistycznych usług i pozostaje w środowisku, inne korzystają z pobytów dziennych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” czy też Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego w Bielsku-Białej i biorą udział w warsztatach terapii zajęciowej.
MOPS widzi konieczność zintegrowania działań różnych instytucji publicznych i niepublicznych w służbie osobom starszym oraz osobom wymagającym z uwagi na wiek i stan zdrowia całodobowej opieki. W naszym mieście podobnie jak w całej Polsce z roku na rok wzrasta odsetek ludzi starych. Zatem istnieje konieczność zwrócenia uwagi na konsekwencje tego zjawiska. Ośrodek dostrzega potrzebę odpowiedniej edukacji na rzecz starości na poziomie różnych instytucji w celu przeciwdziałania poczuciu osamotnienia i izolacji społecznej tej grupy ludzi oraz w celu promowania dobrego i świadomego przeżywania starości jak również życzliwych postaw wobec osób starszych.

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI


Dyrektor MOPS kieruje mieszkańców Miasta Bielska-Białej do dwóch tego typu placówek dziennego pobytu:

· Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Podkowa” usytuowanego przy ul. Kołłątaja 8 w Bielsku-Białej o charakterze lokalnym, przeznaczonego dla osób chorych psychicznie z kręgu psychoz. Ośrodek jest placówką pobytu dziennego, godziny otwarcia poniedziałek – czwartek 9.00 – 17.00, piątek 9.00 – 19.00, sobota 9.00 – 13.00.
Dom w swoich działaniach pragnie pomóc osobom z zaburzeniami psychicznymi w podtrzymywaniu efektów terapii leczenia szpitalnego oraz integracji ze środowiskiem lokalnym, udział uczestników w terapii jest dobrowolny. Osoby korzystające z usług Domu uczestniczą w procesie własnej rehabilitacji poprzez udział w terapii zajęciowej w pracowniach: kulinarnej, rękodzieła, komputerowej, sportowo-relaksacyjnej, stolarskiej, papierniczej, ogrodniczej, plastycznej, ceramicznej i witrażu, mają również możliwość korzystania z fachowej pomocy pracownika socjalnego oraz konsultacji lekarza psychiatry.
W ramach ogólnopolskiego programu „Schizofrenia otwórzcie drzwi” na terenie ŚDS „PODKOWA” działa punkt konsultacyjny, który oferuje możliwość spotkań i profesjonalnej pomocy osobom chorym psychicznie oraz ich rodzinom.

· „Centrum” Środowiskowego Dom Samopomocy w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 158 o charakterze ponadlokalnym, prowadzonym przez powiat bielski /ziemski/ przeznaczonego dla osób upośledzonych umysłowo, mającego na celu: utrzymanie osoby w środowisku, zapobieganie instytucjonalizacji, prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji, a nie leczenia. O miejsce w „Centrum” mogą starać się osoby nie wymagające stałej opieki psychiatrycznej i medycznej. Konsultacja z psychologiem „Centrum” jest warunkiem niezbędnym poprzedzającym kompletowanie dokumentów do umieszczenia w Ośrodku. Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.30. Terapia zajęciowa prowadzona jest w pracowniach: kulinarnej, ogrodniczej, lalkarskiej, graficznej, witrażu, batiku, stolarskiej, tkackiej, malarskiej, etc... W ramach Centrum” funkcjonuje Hostel dla 10 osób okresowego pobytu. Mieszkańcy Hostelu w godzinach od 8.00 do 15.00 uczestniczą w zajęciach domów dziennego pobytu.

Tab. 1


Tab. 2Tab. 3
Ponadto przyznaje się miejsce dla dzieci w Dziennych Ośrodkach Opiekuńczych dla Małych Dzieci nr 1 i nr 2 usytuowanych przy ul. Pod Grodziskiem 4 i przy ul. Legionów 21 i ustala wysokość opłaty.
Kontynuuje się zadania ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Bezdomności uchwalonym przez Radę Miejską w kwietniu 2001r. Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w zakresie schronienia w Noclegowni dla Mężczyzn przy ul. Krakowskiej 2a, Noclegowni dla Kobiet przy ul. Stefanki 7, w Domu dla Bezdomnych przy ul. Stefanki 7 (Tab.6.)
Kontynuuje się także zadanie zawarte w w/w Programie oraz w „Programie realizacji Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2010 roku” w przedmiocie zapewnienia schronienia osobom i rodzinom bezdomnym w mieszkaniach przejściowych usytuowanych w budynku przy ul. Wapienickiej 34, należącym do ZGM oraz w lokalu mieszkalnym przejściowym przy ul. Dębowej 6/11. Na przestrzeni 2003 roku z tej formy świadczenia przyznawanego na mocy decyzji administracyjnej oraz kontraktu korzystało 27 rodzin tj. 86 osób (w tym 51 dzieci, z czego 6 pełnoletnich) oraz 6 osób gospodarujących samotnie. (Tab.7)
Przygotowuje się decyzje administracyjne w zakresie lokali mieszkaniowych rotacyjnych usytuowanych przy ul. Straconki 2, należących do ZGM, a w 2002r. i 2003r. oraz decyzje administracyjne w przedmiocie lokalów do remontu dla osób, które w wyniku choroby psychicznej lub zaburzenia psychicznego stały się bezdomne (Tab.6.)

Tab.6
Należy zaznaczyć, iż w 2003 roku spośród tej liczby zamieszkujących w mieszkaniach przejściowych 8 rodzin oraz 3 osoby samotne zwolniły zajmowane lokale, z czego 6 rodzin uzyskało lokal mieszkalny z zasobów ZGM. Pozostałe osoby bądź nie złożyły ponownego wniosku o przedłużenie pobytu (1 rodzina i 2 osoby samotne) bądź opuściły lokal w związku z odmowną decyzją tut. Ośrodka w sprawie dalszego schronienia (1 rodzina i 1 osoba samotna).
Ten stan zagospodarowania lokali umożliwił zasiedlenie zwolnionych pokoi przez 6 innych rodzin pozbawionych schronienia (tj. 22 osoby, w tym 15 dzieci) oraz 4 osoby samotne. W głównej mierze pozwoliło to na rotację środowisk przebywających dotychczas w Domu dla Bezdomnych (ten stan rzeczy miał miejsce w odniesieniu do 4 rodzin i 1 osoby samotnej, tj. w sumie 14 osób) oraz w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej (7-osobowa rodzina). Ponadto 2 rodzinom skierowanym przez Komisję Mieszkalnictwa przy Radzie Miejskiej (5 osób) i 3 wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze zostało przyznane w 2003 r. schronienie w mieszkaniach przejściowych. W 2003 r. również uzyskano, dzięki porozumieniu z ZGM, lokal przejściowy przy ul. Dębowej 6/11, który został zamieszkany przez 3-osobową rodzinę.
MOPS w sprawozdaniu ze Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2010 roku przedstawił propozycje innych rozwiązań dla bezdomnych aniżeli tworzenie kolejnych domów czasowego pobytu.