Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Profilaktyka Bezrobocia (Dz. Profilaktyki Społecznej)

dodane dnia 2004-08-25 13:13 przez , zatwierdzone przez

wersja archiwalna

Profilaktyka Bezrobocia:


Zajmuje się kompleksową obsługą Gminnego Programu Prac Społecznie-Użytecznych, realizowanego przez MOPS od stycznia 2001r., we współpracy z Wydziałem Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska i Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej. Obecnie Program realizowany jest na podstawie Uchwały Nr XXVII/812/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 6 kwietnia 2004 i Porozumienia z dnia 1 kwietnia 2003r. pomiędzy Urzędem Miejskim , a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Program jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Skierowany jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Polega na zlecaniu (w ramach umowy-zlecenia) osobom bezrobotnym (kierowanym przez pracowników socjalnych) wykonania prac porządkowych na rzecz gminy między innymi: sprzątania chodników, parkingów miejskich, utrzymywania terenów zielonych, udrażniania rowów melioracyjnych etc., zimą do odśnieżania chodników.
Zakres prac do wykonania w danym roku wskazuje Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta - odpowiedzialny za utrzymanie czystości w mieście. (szczegółowy opis zadania zawiera załączony Program).
Ograniczone środki na świadczenia z pomocy społecznej spowodowały, że realizowany Program stał się jedną z ważniejszych form pomocy nie tylko z zakresu aktywizacji zawodowej, ale także istotnym wsparciem finansowym proponowanym tej grupie świadczeniobiorców. Udział w Programie umożliwia pozyskanie dodatkowych środków na zaspokojenie konkretnych potrzeb życiowych, pozwalając w wielu przypadkach funkcjonować przy niewielkim wsparciu finansowym z MOPS w formie zasiłków lub pomocy rzeczowej, a w niektórych sytuacjach nawet bez pomocy finansowej MOPS.

Od 2001 roku systematycznie zwiększane są środki przeznaczane przez miasto na to zadanie, uległ również poszerzeniu zakres wykonywanych prac oraz wzrosła liczba pracujących osób.
Poniższa tabela i wykresy przedstawiają zaangażowanie finansowe gminy na realizację Programu oraz liczbę zawartych umów zleceń w latach 2001 – 2004.Tabela nr 1.
Wykres Nr 1.
Wykres nr 2.Od 2003 r. prace społecznie – użyteczne wspierane są dodatkowo środkami z budżetu państwa na organizowanie robót publicznych. W 2003 r. była to kwota 34 186,-zł (zawarto 5 umów o pracę) natomiast w 2004 r. kwota ta wynosi 230 000,-zł (zawarto 31 umów o pracę).
Do czerwca 2002 r. bezrobotni pracowali w ramach 2 tygodniowych umów-zleceń przy różnorodnych pracach porządkowych, zimą przy odśnieżaniu. Począwszy od lipca 2002 r. kiedy to MOPS otrzymał dodatkowe środki na prace społecznie – użyteczne bezrobotni wykonywali pracę w ramach miesięcznych umów zleceń do prac obejmujące swoim zakresem m.in. czyszczenie rowów melioracyjnych, oczyszczanie koryt i dorzeczy rzek na terenie miasta. Od kwietnia 2004 r. podjęliśmy decyzję o zawieraniu umów-zleceń wyłącznie na okres 1 miesiąca bez względu na charakter zleconej pracy.Z bezrobotnymi klientami MOPS zawierane są umowy zlecenia na wykonanie różnorodnych prac, między innymi:

=> Osoby wykonujące zlecenie w systemie dwutygodniowym (obecnie w miesięcznym) wykonują prace porządkowe polegające na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości stałych rejonów, ciągów pieszych, trawników przylegających bezpośrednio do chodników, sprzątanie parkingów miejskich w pasie drogowym, usuwanie nielegalnych ogłoszeń z budynków, drzew, porządkowanie terenów wokół giełdy towarowej itp.
W okresie zimowym - odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników przydzielonych MOPS w Operacie Zimowym.


=> Osoby wykonujące zlecenie w systemie miesięcznym realizują zadania polegające na:- codziennym patrolowym sprzątaniu miasta (ciągi piesze, przystanki, tereny zielone) – okres realizacji prac od marca do października.


=> prace na miejskich terenach zielonych tj. koszenie traw, cięcie żywopłotu, czyszczenie krawężników, porządkowanie Lasu Komunalnego – okres realizacji prac od kwietnia do października.=> Gracowanie ciągów pieszych po okresie zimowym– okres realizacji prac od kwietnia do czerwca,

=> czyszczenie rowów przydrożnych (wycinka samosiewów, oczyszczanie, koszenie, udrażnianie) – okres realizacji prac od kwietnia do października


=>pracach porządkowych wykonywanych na terenach innych jednostek miasta, na podstawie odrębnych zleceń, za zgodą Prezydenta Miasta lub jego Zastępców
=>W ramach prac społecznie – użytecznych realizowane są również inne zlecenia dodatkowe – (w ubiegłym roku zrealizowano 274 takie zlecenia, między innymi związane z przygotowaniem stadionu na Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce).


- Osoby wykonujące zlecenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej realizowały prace polegające na utrzymaniu czystości na terenach nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, będących w administracji ZGM, obejmujących tereny zielone osiedli, drogi osiedlowe, chodniki przylegające do nieruchomości, place zabaw, boiska.

Obecnie w MOPS, w ramach Programu realizowanych w jednym miesiącu jest około 175 umów zleceń obejmujących różnorodne zadania zlecane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.

Efekty realizowanego Programu:


- aktywizacja klientów długotrwale bezrobotnych (w 2001 roku w ramach prac społecznie – użytecznych zostało zatrudnionych 701 osób, w roku 2002 – 927 osób,
a w roku 2003 z tej formy zatrudnienia skorzystało 1596 osób, a w br. ponad 1600 osób),
- umożliwienie pozyskania środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin z problemem bezrobocia, osoby pracujące kilkakrotnie zostały objęte indywidualnymi planami rozwiązania konkretnych problemów oraz zaspokojenia potrzeb, np. uregulowania zadłużeń z tytułu opłat mieszkaniowych: czynszowych, energii i gazu etc.
- przeciwdziałanie skutkom długotrwałego bezrobocia, min. pogłębianiu się poczucia bezradności u osób pozostających bez pracy i powstawaniu patologii życia rodzinnego,
- przygotowanie klientów do wymagań stawianych przez pracodawców na otwartym rynku pracy (staranność wykonania zleconej pracy, odpowiedzialność, dyscyplina, dyspozycyjność, zaangażowanie etc.). Osoby ocenione pozytywnie zostały wytypowane do zatrudnienia w ramach robót publicznych (umowa o pracę) na okres 6 miesięcy
(w 2003 r. zostało zatrudnionych 5 osób, natomiast w 2004 roku 31 osób). Do obowiązków zatrudnionych pracowników należy między innymi:
- obsługa specjalistycznego sprzętu (kosy spalinowe, piły łańcuchowe etc.),
- ponoszenie odpowiedzialności za wydane narzędzia i sprzęt w poszczególnych
grupach roboczych oraz monitorowanie prac w terenie,
- pomoc przy obsłudze administracyjno- księgowej Programu.
- społeczna – użyteczność wykonywanych prac (przez systematyczne prace porządkowe miasto utrzymywane jest w czystości),
- wykonano prace, które z powodu braku możliwości między innymi finansowych nie były realizowane przez wiele lat: czyszczenie rowów melioracyjnych, cieków wodnych, dorzeczy rzek etc.

Gminny Program Prac Społecznie – Użytecznych jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym a zarazem nowatorskim rozwiązaniem odpowiadającym na zaspokojenie potrzeb mieszkańcom gminy. Przyczynia się do kompleksowego rozwiązywania niektórych zagadnień z zakresu polityki społecznej, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska.
Jego realizacją zainteresowane są inne miasta w kraju. Program był przedstawiony w lokalnych mediach oraz w specjalistycznym czasopiśmie „Problemy społeczne”.